دکوراسیون

رنگ سال 2020 توسط کمپانی پنتون مشخص شد؛ یک انتخاب رویایی